W dniu 23.09.2020 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok dla sołectwa Chobienice.

Nasze sołectwo w 2021 roku będzie dysponowało funduszem sołeckim w kwocie 47.170,20 zł. Środki te uchwałą zebrania wiejskiego w przyszłym roku przeznaczone zostały na następujące zadania.

 

RODZAJ ZADANIA

KOSZTY (w zł)

Malowanie świetlicy wiejskiej z zewnątrz

22.000,00

Zakup płyt na drogę w kierunku remizy OSP

10.000,00

Zakup ubrania specjalnego dla jednostki OSP

3.000,00

Pielęgnacja, utrzymanie terenów zielonych i kwiatów w sołectwie

6.000,00

Aktywizacja mieszkańców polegająca na organizowaniu spotkań wiejskich takich jak Marsz Powstańczy, sprzątanie wsi i inne

6.170,20

 

Wysokość funduszu w 2019 roku wyniosła: 41 117,76 zł.

Do dyspozycji naszych władz z funduszu sołeckiego w 2018 roku była kwota: 38 297,20 zł,

którą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

W dniu 17.09.2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Sołectwo Chobienice w 2020 roku będzie dysponowało funduszem sołeckim w kwocie 42 259.60 zł. Środki te uchwałą zebrania wiejskiego w przyszłym roku przeznaczone zostały na następujące zadania.

 

 

RODZAJ ZADANIA

KOSZTY (w PLN)

 

Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej przy remizie OSP

 

20 000,00

 

Remont – prace naprawcze w świetlicy wiejskiej

 

2 000,00

 

Pielęgnacja, utrzymanie terenów zielonych i kwiatów w sołectwie

 

2 000,00

 

Kosiarka samojezdna do koszenia terenów zielonych w sołectwie

 

12 000,00

 

Aktywizacja mieszkańców polegająca na organizowaniu spotkań wiejskich takich jak: Spotkanie Noworoczne, Dzień Kobiet, Marsz Powstańczy i inne

 

6 259,60

Na nową podłogę w świetlicy wiejskiej z fundusz sołeckiego zostało przeznaczone 30 297,20 zł, z Urzędu Gminy w Siedlcu otrzymaliśmy 21 369,10 zł. Pozostałe środki pochodziły od sponsorów i zostały wygospodarowane z wynajmu sali.

Organizacja spotkań wiejskich to: 3 000,00 zł to kwota przeznaczona na spotkanie noworoczne, wyjazd z dziećmi do Warszawy oraz festyn parafialny.

 

Fundusz sołecki to pieniądze zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wysokość środków dla sołectwa wyliczana jest według specjalnego wzoru i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodu gminy. Do 31 lipca wójt informuje sołectwa o wysokości pieniędzy z funduszu sołeckiego.

O tym na co zostanie przeznaczony fundusz decydują mieszkańcy w trakcie głosowania na zebraniu wiejskim. Uchwała zebrania wiejskiego o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego musi być przekazana Wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok w którym mają być wydatkowane pieniądze.

W uchwale należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić wraz z uzasadnieniem oraz podać przewidywalny koszt przedsięwzięć. Jeżeli uchwała spełnia wymogi formalne to pieniądze się sołectwu przydziela. Należy nadmienić, że gmina nie ma obowiązku wyodrębnienia środków na fundusz sołecki.

W gminie Siedlec od wielu lat środki z funduszu sołeckiego poszczególnym sołectwom są przydzielane. Sołectwo Chobienice korzysta ze środków z tego funduszu od początku jego istnienia.

 RODZAJ ZADANIA:  KOSZTY: (w PLN)
 Remont świetlicy wiejskiej ( podłogi )  30 297,20
 Zakup materiałów na utwardzenie drogi     5 000,00
 Organizacja spotkań wiejskich     3 000,00

 

Sokół Orkan Chobienice

Rada sołecka 2019-2024

Archiwum strony

Obwieszczenie

Radni powiatu

Radni gminy

OSP

Chobienice

Wywóz śmieci

Świetlica wiejska

Oświata

Fundusz sołecki

Chobienickie tradycje

Ludność

Historia i zabytki

 Podcasty

Kontakt

Położenie i środowisko

Wykonanie     JN

2018

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

 Sołtysi

Rada sołecka 2015-2019

Foto

Aktualności