Fundusz sołecki

 RODZAJ ZADANIA:  KOSZTY: (w PLN)
 Remont świetlicy wiejskiej ( podłogi )  30 297,20
 Zakup materiałów na utwardzenie drogi     5 000,00
 Organizacja spotkań wiejskich     3 000,00

 

Fundusz sołecki to pieniądze zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

 

Wysokość środków dla sołectwa wyliczana jest według specjalnego wzoru i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodu gminy. Do 31 lipca wójt informuje sołectwa o wysokości pieniędzy z funduszu sołeckiego.

 

O tym na co zostanie przeznaczony fundusz decydują mieszkańcy w trakcie głosowania na zebraniu wiejskim. Uchwała zebrania wiejskiego o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego musi być przekazana Wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok w którym mają być wydatkowane pieniądze.

 

W uchwale należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić wraz z uzasadnieniem oraz podać przewidywalny koszt przedsięwzięć. Jeżeli uchwała spełnia wymogi formalne to pieniądze się sołectwu przydziela. Należy nadmienić, że gmina nie ma obowiązku wyodrębnienia środków na fundusz sołecki.

 

W gminie Siedlec od wielu lat środki z funduszu sołeckiego poszczególnym sołectwom są przydzielane. Sołectwo Chobienice korzysta ze środków z tego funduszu od początku jego istnienia. Wysokość funduszu w 2018 roku wynosiła 38 297,20 zł, natomiast w 2019 roku będziemy mieli do dyspozycji kwotę: 41 117,76 zł.

 

Do dyspozycji naszych władz z funduszu sołeckiego w 2018 roku była kwota: 38 297,20 zł,

którą wykorzystano na niżej wymienione zadania:

Na nową podłogę w świetlicy wiejskiej z fundusz sołeckiego zostało przeznaczone 30 297,20 zł, z Urzędu Gminy w Siedlcu otrzymaliśmy 21 369,10 zł. Pozostałe środki pochodziły od sponsorów i zostały wygospodarowane z wynajmu sali.

Organizacja spotkań wiejskich to: 3 000,00 zł to kwota przeznaczona na spotkanie noworoczne, wyjazd z dziećmi do Warszawy oraz festyn parafialny.

 

Aktualności

Foto

Rada sołecka 2015-2019

 Sołtysi

zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Wykonanie JN

2018

Położenie i środowisko

Kontakt

 Podcasty

Historia i zabytki

Ludność

Chobienickie tradycje

Fundusz sołecki

Oświata

Świetlica wiejska

Wywóz śmieci

OSP

Chobienice

Radni gminy

Radni powiatu

Obwieszczenie

Archiwum strony

Rada sołecka 2019-2024

Sokół Orkan Chobienice